MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *