กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นางสาว ดวงฤดี แก้วกล้า
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ