Skip to content

โครงสร้างหน่วยงาน/ผู้บริหาร>>>

นพ.วรินทร แนบเนียน

หัวหน้ากลุ่มงานองค์กรแพทย์

นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางน้ำค้าง พรมเสน

กลุ่มงานการพยาบาล

นางเดือนแรม ไลกระโทก

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ทพ.สาวิตรี รัตนาธีราธร

กลุ่มงานทันตกรรม

นายยุทธเกียรติ ใจประเสิร์ฐ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวพัชรี รุณพงษ์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวไพรินทร์ ปาเส

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวพัชรีญา สู้ณรงค์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวเบญญา เพชรยังพูล

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย