โครงสร้างผู้บริหาร

นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
081-3772424

น.ส.สุพิชชา เกิดช้าง

กลุ่มงานการแพทย์
น.ส.สุเนตร บัลลือพรมราช

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสุกัญญา พัฒนนิติศักดิ์

กลุ่มงานการพยาบาล

นางเดือนแรม ไลกระโทก

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ

น.ส.ไพรินทร์ ปาเส

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

น.ส.พัชรี รุณพงษ์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

น.ส.พัชรีญา สู้ณรงค์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.สาวิตรี รัตนาธีราธร

กลุ่มงานทันตกรรม

น.ส.จรินทร์รักษ์ อยู่ทอง

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย