เกี่ยวกับ รพ.

ประวัติความเป็นมา >>>

ตั้งอยู่ที่ :

200 หมู่ 4 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.2554 ในเนื้อที่ 30 ไร่ เปิดบริการ ณ เดือนมีนาคม 2556

นโยบาย >>>

Vision/วิสัยทัศน์ >>>

Mission/พันธกิจ >>>

Core Value/ค่านิยมร่วม >>>