กลุ่มงานการพยาบาล

นางสุกัญญา พัฒนนิติศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน
นางสาวจีรนันท์ กอบัวกลาง
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวมนัสนันท์ แสนกล้า
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวลักษ์คณา งามขำ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
NCD >>
นางสาวพรรณิภา เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอัญชรินทร์ สุขเนตร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวพรกมล สนศิริ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวคนึงนิตย์ จันทกล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบ้ติการ
แพรวพรรณ ครประศรี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวนริศรา ขมิ้นแก้ว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา ฆ้องลัน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวพุทธิดา อุ่นเรือน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาววรรณรัตน์ บุญลือ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายณัฏฐนัน ฉิมมาแก้วจรรยา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางรวีวรรณ อินทร์อ่ำ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวจินดาพร แก้วกล่ำ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสิมาพร ชัยศร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกัญญารัตน์ ถาวรผล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุพรรณี คู่เมือง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวณัฐธยาน์ บุญมาเครือ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอัญชิสา ภาประจง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสุมารินทร์ อินพิทักษ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
โรคทั่วไป >>
นางสาวมนัสชนก มิตรประเสริฐ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายทรงยศ นวลตา ตำแหน่ง พนักงานเปล
นายไพโรจน์ พันธุ์วัฒนาเจริญ ตำแหน่ง พนักงานเปล
นายศักดิ์กรินทร์ เจริญสุข ตำแหน่ง พนักงานเปล
นางสาวเมธิศา วงศ์รุจิโรจน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวจตุพร สายอยู่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอุไล ลาวงศรี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสมพร บุญมา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวชลิตา แสนโสดา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวเดือนเพ็ญ ตาประศรี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวอรวรรณ แสงสุนีย์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวนฤมล คุ้มเขตต์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางกอแก้ว วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวยุพิน สมสา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จ่ายกลาง / ซักฟอก >>>
นางไพรินทร์ พรหมเสน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (จ่ายกลาง)
นางสาวกรรณิการ์ คุ้มเขตต์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (จ่ายกลาง)
นางสาวไฉไล ลือพรม ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก