กลุ่มงานทันตกรรม

ทพ.พิรุฬห์วัฒน์ รุ่งนภาไพศาล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวชยุตรา ยรรยงยุทธ์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวสรวงภัสสร พรหมภิบาล
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางปัทมวรรณ มั่นกำเนิด
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวภัทรพร สียา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
นางสาวนันธิดา จิตร์ธรรม
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาววีณา รสโสดา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวขนิษฐา สุภาสูรย์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้