กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางเดือนแรม ไลกระโทก
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ เพ็งปลั่ง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวพรรณิภา มาลาสาย
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวดวงฤดี แก้วกล้า
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวดารนี โมราอรรต์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอานุภาพ ตุ้มทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวชนาพร เผียงสูงเนิน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวดลนภา แจงกระโทก
ตำแหน่ง พนักงานบริการ