กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางเดือนแรม ไลกระโทก
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ เพ็งปลั่ง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวพรรณิภา มาลาสาย
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวดวงฤดี แก้วกล้า
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวดารนี โมราอรรต์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอานุภาพ ตุ้มทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวชนาพร เผียงสูงเนิน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ