กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานพัสดุ >>>

นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางเกศินี ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวไพรินทร์ ศรีปัจฉิม

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

งานการเงินและบัญชี >>>

นางสาววิไลพร ปั่นหอม

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสิทธิพงศ์ ชาวประชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรา ประกอบชัยโชค

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

งานธรุการ >>>

นางสาวพัทรียา เมืองทอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

งานยานพาหนะ >>>

นายพิษณุพงษ์ คุ้มพล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายวินัย นนดี

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายนิพนธ์ ดีเลิศ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายธานินทร์ มณีธรรม

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

พนักงานบริการ (คนงาน แม่บ้าน) >>>

นายวัชชิระ นามภักดี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สวน)
นายวรายุทธ สุขมา

ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
นายวาที แจ่มแจ้ง

ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
นายจำเวียง สายอยู่

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
นางทองมา แสนปาง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
นางสาวศศิธร สุขมา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
นางสาวน้ำผึ้ง ยอดดำเนิน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
นางดารา เจริญพร

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

งานสารสนเทศ >>>

นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์