กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายไตรรงค์ พิมพ์พงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานพัสดุ >>>

นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ
นักวิชาการพัสดุ​

นางเกศินี ธรรมเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ​

นางสาวกัญณพัชร มานุจำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวสุพิชญา เทียนนาวา
เจ้าพนักงานพัสดุ

งานการเงินและบัญชี >>>

นางสาววิไลพร ปั่นหอม

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสิทธิพงศ์ ชาวประชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรา ประกอบชัยโชค

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

งานธรุการ >>>

นางสาวพัทรียา เมืองทอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

งานยานพาหนะ >>>

นายพิษณุพงษ์ คุ้มพล
พนักงานขับรถ​

นายวินัย นนดี
พนักงานขับรถ

นายวินัย นนดี
พนักงานขับรถ

นายธานินทร์ มณีธรรม
พนักงานขับรถ

พนักงานบริการ (คนงาน แม่บ้าน) >>>

นายวัชชิระ นามภักดี
พนักงานบริการ (สวน)

นายวรายุทธ สุขมา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน​

นายวาที แจ่มแจ้ง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน​

นายจำเวียง สายอยู่
พนักงานบริการ​

นางทองมา แสนปาง
พนักงานบริการ (แม่บ้าน)​

นางสาวศศิธร สุขมา
พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

นางสาวน้ำผึ้ง ยอดดำเนิน
พนักงานบริการ (แม่บ้าน)​

นางสาวอำภา หลอมประโคน
พนักงานบริการ (แม่บ้าน)​

งานโภชนศาสตร์ >>>

นางศรีไศล ญาติครบุรี
พนักงานประกอบอาหาร

นางสาวขนิษฐา เทียนเรือง
พนักงานประกอบอาหาร