กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา ขุนทอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
นายพงศธร ภู่งาม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวณัฎฐนันธ์ นามวิจิตร์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นายอัครเรศ ผามั่น
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นางสาวไพจิตร กิ่งแก้วโสภณ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ