กลุ่มงานการแพทย์

นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
นายวรินทร แนบเนียน
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายเอกวิทย์ มีสุข
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวพรรษภร แสงสุริโยทัย
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวเก็จลดา อุดมเลิศวนสิน
ตำแหน่ง นายแพทย์
นางสาวสุพิชชา เกิดช้าง
ตำแหน่ง นายแพทย์