กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวพัชรี รุณพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

งานชันสูตร >>>

นายชยพล เกิดพร้อม
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายบุญมี ไหมทอง
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวปาริฉัตร โสมาสี
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานรังสี >>>

นายชูศักดิ์ สงนางรอง
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
นายนวพล นามศรี
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค