กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางสาวไพรินทร์ ปาเส
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
นายทวี จันทร์ภาคภูมิ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ทองเกิด
ตำแหน่ง เภสัชกร
นางสาวยุภา กาพิมาย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นายศุภกฤต ภาวรวัน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวปรียาภรณ์ มาลัยทอง
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
นางสาวเบญญาภา ธิยาเวศ
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
นายศิวะ ตอพล
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา