กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางสาวไพรินทร์ ปาเส
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
นายทวี จันทร์ภาคภูมิ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ทองเกิด
ตำแหน่ง เภสัชกร
นางสาวยุภา กาพิมาย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นายศุภกฤต ภาวรวัน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวปรียาภรณ์ มาไลทอง
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
นางสาวเบญญาภา ธิยาเวศ
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา