กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางสาวจรินทร์รักษ์ อยู่ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
นางสาวพิชชานันท์ หิรัญอุทก
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย