วิสัยทัศน์/ภารกิจ

Vision/วิสัยทัศน์

“เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง บริการดี มีคุณธรรม”

Mission/ภารกิจ

Core Value/ค่านิยมร่วม