Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเครื่องมือแพทย์ ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง