ประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยเนชันแนลแก๊ส จำกัด มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รวมมูลค่า 142,000 บาท

บริษัท ไทยเนชันแนลแก๊ส จำกัด มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รวมมูลค่า 142,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *