ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *