ประชาสัมพันธ์
หมอพร้อม DID : ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล (eKYC) ของกระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม DID : ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล (eKYC) ของกระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *