ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *